ประชาสัมพันธ์ ตารางแผนการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ ตารางแผนการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทดสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปี 2558     ผู้ดูแลและรับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ปรียานุช    กิจรุ่งโรจน์เจริญ   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์  โทร 1002/1007E-online

:: BSRU News ::