นัดประชุมนิสิต “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 (กิจกรรมที่ 2)”

การจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 (กิจกรรมที่ 2) ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จึงขอนัดประชุมนิสิต ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาประชุมที่ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559

ตามรายชื่อนิสิตต่อไปนี้ >> เอกสารแนบ <<


 

 

:: BSRU News ::