ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://admission.bsru.ac.th และดำเนินการ ดังนี้
– ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
(เพื่อประโยชน์ของผู้ผ่านการคัดเลือกควรลงทะเบียนใช้งานระบบให้เรียบร้อยก่อนวันยืนยันสิทธิ์)

– ทำการยืนยันสิทธิ์* ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562

*หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา และจะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

:: BSRU News ::