ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2562

—-
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– ตรวจสอบผลการคัดเลือกและบันทึกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร > แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

:: BSRU News ::