[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร

—-

ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562
ณ ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี

—-

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

—-

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

—-

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::