ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2562

 

สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
——————————————————————–
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX)
3. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
———————————————————————–
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th หรือ https://student.mytcas.com
————————————————————————
link ตรวจสอบรายชื่อ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2562-4-Interview.pdf

 

:: BSRU News ::