ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– ตรวจสอบผลการคัดเลือกและบันทึกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร > แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
– คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ
รายงานตัววันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

:: BSRU News ::