ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

—-
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
—-
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX)
3. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
—-
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th หรือ https://student.mytcas.com

:: BSRU News ::