[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่

(Thai Qualifications Register : TQR)
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::