ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ปีการศึกษา 2562

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– ตรวจสอบผลการคัดเลือกและบันทึกข้อมูล ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร > แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว
– ลงทะเบียนและทำการยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้
– คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี
รายงานตัววันพุธที่ 24 เมษายน 2562
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานตัววันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

:: BSRU News ::