สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าร่วมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

:: BSRU News ::