ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการประเภทข้าราชการ เป็นสภาคณาจารย์และข้าราชการ

—-
-การรับสมัครเข้ารับการเลือก วันที่ 1 – 11 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 11

-ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

-ลงคะแนนเสียงเลือกล่วงหน้า วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 11
โดยนำหลักฐานคำสั่งไปราชการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

-ลงคะแนนเสียงเลือก วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1

-นับคะแนนเสียงเลือก วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1

-ประกาศผลการเลือก วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

:: BSRU News ::