งานประกันคุณภาพ มบส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4)”

งานประกันคุณภาพ มบส. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 4)”

ระหว่าง 7-8 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9D

20150806_prakan-lesson1

:: BSRU News ::