ครุศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ผนึกกำลังหารือพัฒนาหลักสูตรพร้อมมุ่งผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ

วันนี้ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการหารือในภาพรวมของโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในเรื่องบุคลากรผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาหลักสูตร ๓ หลักสูตรคือ หลักสูตรวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิชาเคมี หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ โดยจะมีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเอก รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนแผนการดำเนินการภายหลังจากการหารือในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองคณะมีความพอใจในการหารือและจะนำข้อเสนอแนะรวมถึงข้อหารือที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ กลับไปประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตร เพื่อการดำเนินการในขั้นต่อไป

อ่านต่อ

:: BSRU News ::