รหัสวิชา 2100202 ชื่อวิชา การออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ เทอม 2/2561

 

  1. ตารางสอนวิชาออกแบบสารสนเทศ 2/2561 (Download)
  2. แนวการสอน (Download)
  3. งานที่มอบหมายให้นักศึกษาดำเนินการ (Download)

 

:: BSRU News ::