สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
แบ่งเป็น ๓ ระดับ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ระดับอุดมศึกษา
ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๙,๐๐๐ บาท
สามารถสมัครแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเกททีม) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/…/2018-11-22-หลักเกณฑ์-ใบสมัคร-กำ…
ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

:: BSRU News ::