โครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season3

บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด  ผู้พัฒนาเว็ปไซด์ www.WealthMagik.com  ได้ร่วมกับ   เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโน

โลยีแห่งชาติ (สวทช) ดำเนินโครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season3   ในหัวข้อการประกวด  “สนุก และง่าย    กับกองทุนรวม”  ซึ่งได้มีการจัดงานประกาศผลการประกวดโครงการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561  ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร

โครงการฯ นี้จัดขึ้น ด้วยมุ่งหวังส่งเสริม และกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารออมเพื่ออนาคต ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาทักษะทางด้านไอที  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำความรู้ ด้านการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์แอนิเมชัน ผสมผสานความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล มาประยุกต์ ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่เข้าใจง่าย

บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นำฝากสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการ์ตูนแอนิเมชันของโครงการฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันของท่าน ตามที่เห็นสมควร  เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการวางแผนทางการเงิน  เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวมากขึ้นได้อย่างมั่นคง  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน ของโครงการ

Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3 ได้ที่  https://www.wealthmagik.com/animationaward/Season3.aspx และขอขอบพระคุณล่วงหน้า  มา ณ โอกาสนี้

:: BSRU News ::