ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กำหนดการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

:: BSRU News ::