ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

:: BSRU News ::