แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา เปิดให้บริการเข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
เปิดให้บริการเข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
รอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
รอบที่ ๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
รอบที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th อีเมล culturebsru@gmail.com เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

:: BSRU News ::