เชิญนักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี (รหัส 59) และปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 58)

{Up Next}
📣 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 📣

เชิญนักศึกษาภาคปกติ
ปริญญาตรี 4 ปี (รหัส 59) และปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 58) 
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมและการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ดังนี้
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#รอบที่ 1 เวลา 13.00-14.00 น.
คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
#รอบที่ 2 เวลา 15.00-16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ

ภาพข่าวโดย สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สอบถามเพิ่มเติม
0-2473-7000 ต่อ 1740/1742

:: BSRU News ::