ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

:: BSRU News ::