โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

…รับสมัคร…

ครูอาสาสมัคร สอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และประเทศอิตาลี่
ครูประจำการ ๑ ปี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐๒ ๔๖๖ ๖๖๖๔
ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://culture.bsru.ac.th/…/2018-10-31-ใบสมัคร-หลักเกณฑ์-คร…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

:: BSRU News ::