[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ มีรายนามดังนี้

1.รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์ ประธาน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ กรรมการ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย สยอวรรณ กรรมการ
4.อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน กรรมการ
5.อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ กรรมการ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(อาคาร 9 ชั้น 8

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::