สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561

ข้อ 5.1.4 (6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาต จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ
 

รายละเอียดและการยื่นขอรับการพิจารณาที่สำนักงานได้ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ที่มา ประกาศราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF

 

 

 

 

:: BSRU News ::