มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง อาจารย์ ชาลี มหาบรรพต

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง อาจารย์ ชาลี มหาบรรพต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ
—-
กำหนดการ
วันที่ 7 กันยายน 2561
เวลา 16.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พิธีสวดพระอภิธรรม
มีรถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 16.00 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ
—–
วันที่ 8 – 11 กันยายน 2561
เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
—-
วันที่ 12 กันยายน 2561
เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ณ ศาลา 3 วัดเครือวัลย์วรวิหาร
(ฌาปนสถานกองทัพเรือ)

** วันที่ 10 กันยายน 2561 มบส. เป็นเจ้าภาพ

:: BSRU News ::