รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

:: BSRU News ::