[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – การสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

การสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกิน 3 ชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

โดยรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียงตามลำดับอักษร คือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ แก้วเนียม
4. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน

—-

โดยมีการแสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถาม ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาคมที่สนใจ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อาคาร 9 ชั้น 10

—-

โดยข้อสำคัญ :
การหยั่งเสียงต้องใช้บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ เพื่อแสดงตัวตนของผู้มีสิทธิ์ !!!


และนำรายชื่อเสนอภายในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


หมายเหตุ : ท่านใดติดราชการและประสงค์หยั่งเสียงล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 6

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสรรหาเพิ่มเติมได้ที่ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/2561-08-22-BSRU332-61.pdf

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::