แบบฟอร์ม ผูที่แจงประสงคขอยกเลิกการลงทะเบียนการฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

การฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

…. ผูที่แจงประสงคขอยกเลิกการลงทะเบียนไวแลว ใหติดตอเพื่อ

ขอรับเงินคาลงทะเบียนคืนดวยตนเอง ณ คณะครุศาสตร อาคาร

30 ชั้น 4 หอง 300412 เวลา 09.00 – 16.00 น. เวน

วันหยุดราชการ ภายในวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นี้เทานั้น

…… หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวแลว จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

คาลงทะเบียน….

อ่านต่อ

:: BSRU News ::