[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่ม 4 ภาควิชา จากเดิม 4 ภาควิชา
รวมทั้งสิ้น 8 ภาควิชา


สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
ได้ที่เว็บไซต์ : http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/Download-HeadofDepartment-300861.pdf

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::