สวพ. ขอประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการบรรยายทั้งหมด

 

:: BSRU News ::