ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า

—-
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอนุสาวรีย์
08.30 น. พิธีเทิดพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
09.59 น. กิจกรรมราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 5 โครงการ

-โครงการจิตอาสาของคณะวิทยาการจัดการทำความสะอาด มัสยิด มบส.
-โครงการจิตอาสาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัด รอบ มบส.
-โครงการจิตอาสาของคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ณ ศูนย์เด็กเล็กวัดบางไส้ไก่
-โครงการจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ทำความสะอาดคลองบางไส้ไก่
-โครงการจิตอาสาของวิทยาลัยการดนตรี กิจกรรมดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณรอบมบส.


 


:: BSRU News ::