ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการยืมคืนหนังสือ

อาจารย์/พนักงานสายสอน
– สิทธิ์การยืมหนังสือ 20 เล่ม/1ภาคเรียน
– ครบกำหนดส่งคืนหนังสือวันที่ 30 ก.ค. 61
– หากมีความประสงค์จะยืมหนังสือต่อในภาคเรียน 1/2561
– สามารถทำรายการ online ได้ที่ book.bsru.ac.th
– ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 ก.ค. 61

ขั้นตอนการยืมหนังสือต่อผ่านระบบออนไลน์
ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ https://bit.ly/2LBnGI3

****
– รองรับการทำรายการเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์
– หนังสือที่เกินกำหนดส่งคืนไม่สามารถทำรายการยืมต่อได้

:: BSRU News ::