ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admissionsให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admissionsให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนี้
—-
ศึกษารายละเอียดและที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
—-
กำหนดการรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1

* รายงานตัวแยกคณะ ดังนี้
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 : คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

:: BSRU News ::