[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเอสดีเอเวนิว กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ด้านดังนี้

  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ศึกษา

—-

ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานประชุม สามารถสมัครเข้าร่วมหน้างาน (on site)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ncst.bsru.ac.th

—-

สามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/Science-National-Conference-190761.jpg

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::