ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

 

 

 

 

 

 

:: BSRU News ::