ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

สรรหาคณบดีบัณฑิต

:: BSRU News ::