ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา)ลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา)บุคคลภายใน มบส. เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงาน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

:: BSRU News ::