[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30-17.00 น.
อาคาร 9 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/2561-05-15%2015.59.59.pdf


#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::