[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมงาน AgriTech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   AgriTech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม และร่วมกันจัดงาน Agri?Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมงาน งาน Agri?Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม จำนวน 2 ผลงาน คือ
1. ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ข้าวเหนียวดำ โดย อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะนำข้าวเหนียวดำ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่าง ๆ มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น
2. ผลิตภัณฑ์แยมมะตูมเชื่อม โดย อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเศษเหลือจากกระบวนการผลิตมะตูมเชื่อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แยมจากผลมะตูมพลัส เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเศษเหลือจากกระบวนการผลิตมะตูมเชื่อม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วย
จากการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน งาน Agri?Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต จำนวน 2 ผลงาน ครั้งนี้ พบว่า ผลงานวิจัยทั้ง 2 มีผู้ประกอบการให้ความสนใจ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการการจดอนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป
ข่าว/ภาพโดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::