เชิญชวน นศ.และ คณาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แม่พิมพ์ยุคดิจิตอล และวิธีเป็นครูให้สนุก”

 

เชิญชวน นศ.และ คณาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แม่พิมพ์ยุคดิจิตอล และวิธีเป็นครูให้สนุก”

บรรยายโดย จีรภัทร์ สุกางโฮง (ครูนกเล็ก)

ครูโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ศิษย์เก่า มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารห้องสมุด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นครูที่ดี 4

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี

 

 

:: BSRU News ::