ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2561

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2561 Executive of the year 2018 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 

 

:: BSRU News ::