ค่ายเยาวชน ASEAN+3ผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ ๔

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งส่งเสริมทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ จึงกำหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยสานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชนอาเซียน+3ผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ครั้งที่ ๔” (ASEAN+3 YOUTH CAMP 4th)ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๒ วัน ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร
การผสานความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ลาว จีน เกาหลีใต้ และไทย ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี การจัดนิทรรศการ การแสดงเพื่อส่งเสริมวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรมได้แก่ งานดอกไม้มาลัย ขนมไทย นาฏศิลป์ไทย และแพทย์แผนไทย รวมถึงทัศนศึกษา ล่องเรือเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีการแลกเปลี่ยนการสื่อสารด้านภาษาระหว่างกัน เพิ่มมุมมองด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการสร้างเครือข่ายมิตรภาพ อันนำไปสู่ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสืบไป

—————————–

#BSRUUpnext สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา#BSRUNews

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ที่ www.bsru.ac.th

:: BSRU News ::