[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โดย สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชมเชย Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โดย สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดียคว้ารางวัลชมเชย Stop Motion ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II)

ทีม BSRU Studios จากสาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์อารยา วาตะ และนักศึกษา 3 คน คือ นางสาวเลิศลักษณ์ ศรีจามร นางสาววิมลนาฎ สายบัว และนายรัฐกฤษ บุตตะวงศ์ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion โดยมีทีมผู้เข้าประกวดทั้งหมด 114 ทีม ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผลการประกวด ทางทีม BSRU Studios ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::