อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 4

 

ขอเชิญคณาจารย์พี่เลี้ยงและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 4

1. พิธีเปิดโครงการฯ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
2. การบรรยายเรื่อง “การทำผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่” และ เรื่อง “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน” โดย รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4

*** ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจากเดิมคือ ห้องประชุมอาคาร 27 ชั้น 4 เป็นห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4

:: BSRU News ::