เปิดรับบทความ ลงวารสารวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2)

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบทความ ลงวารสารวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2) ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2561

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

การส่งบทความ
ผ่านระบบอนไลน์ (thaijo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit/about

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณชุมภู เมืองคลี่ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 8 ชั้น 2
E-Mail : Maungklee2518@hotmail.com เบอร์โทร 02-473-7000 ต่อ 1700 กด 8207
———————-
#BSRUAnnouncement เปิดรับบทความ ลงวารสารวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2) #BSRUNews

:: BSRU News ::