ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวด นิสิตนักศึกษาเข้าร่วม โครงการมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวด
นิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖

วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
/// อบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
/// การประกวด มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชิงเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culture@gmail.com . เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

:: BSRU News ::