โครงการ “The 2nd DIMA-BSRU K-Pop Camp” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ “The 2nd DIMA-BSRU K-Pop Camp” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

:: BSRU News ::