ขอแสดงความยินดีกับคณบดีใหม่ คณะครุศาสตร์ และ วิทยาการจัดการ

20151009-01_dean-edu 20151009-01_dean-ms

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินกับ
อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และ ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
จากที่ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

 

:: BSRU News ::