ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560


ช่วงกำหนดชำระเงิน : 18 ธ.ค. 2560 – 15 ม.ค. 2561

ชำระได้ที่ :
ธ.ไทยพาณิชย์ฯ
ธ. กรุงเทพฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ)
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง : 16 ม.ค. 2561 – 14 ก.พ. 2561

****วันที่ 15 ก.พ. 2561 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นิสิต – นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียน
ถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 16 ม.ค. 2561 – 14 ก.พ. 2561 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

เอกสารประกาศ
http://financebsru.bsru.ac.th/doc/ประกาศมหาวิทยาลัย/กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน%202-2560.pdf

หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th เมนู “รายการลงทะเบียน”

หากไม่ทราบขั้นตอนการพิมพ์ ให้คลิกที่นี่ http://financebsru.bsru.ac.th/doc/ประกาศทั่วไป/ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งค่าเทอม.pdf

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร(สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://financebsru.bsru.ac.th/download.php?
s_type=1&s_word=การเก็บเงิน

:: BSRU News ::